موقعیت سیراف روی نقشه
بوشهر،خیابان امام خمینی،نرسیده به میدان قدس